Şirket Politikası

Durmaz Grup’un etik kuralları dört kısım halinde aşağıda özetlenmiştir:

Hissedarlar ve Yönetimin Sorumlulukları

* Faaliyetlerini profesyonel, ahlaki ve sorumlu bir şekilde yerine getirmek,
* Etik kuralları’na uymak ve uyulmasını talep etmek ve kuralların bilinilirliğini ve uygulanmasını sağlamak için uygun mekanizmaları kurmak,
* Ortaklarını ve yardımcılarını yetenek ve kapasite prensiplerine göre seçmek,
* Genel kabul görmüş muhasebe standart ve prensiplerine uymak ve uyulmasını sağlamak,
* Durmaz Grup’un niteliklerine uygun iç ve dış risk yönetimi ve kontrol sistemlerini kurmak,
* Görev yaparken ve kurumu temsil ederken şahsi menfaatlerin firma menfaatlerinden geride tutmak,
* İlgili kurum biriminin önceden yetki vermesi dışında kurum varlıklarını kendi yararına kullanmamak,
* Görevlerinden ötürü ulaşabildiği bilgi, veri ve dokümanların gizliliğini korumak.

Tedarikçi ve Müşteriler ile İlişkiler

* Ürün ve hizmetlerin tedarikçileri ile ahlaki ve yasal ilişkiler kurmak,
* Faaliyetleri insan haysiyetine saygılı olan, yasalara aykırı olmayan ve Durmaz Grup’un itibarını tehlikeye atmayacak olan tedarikçiler aramak ve seçmek,
* Tedarikçileri; ürün ve hizmetlerinin uygunluğunun yanısıra fiyatlarını, dağıtım koşullarını ve kalitelerini baz alarak seçmek,
* Müşterilerin ve tüketicilerin kendisinden beklediği memnuniyeti sağlayabilmek için ürün ve hizmetlerin mükemmelliğini istemek,
* Ürün ve hizmetlerine garanti vermek ve geçerli mevzuata uygunluğunu sağlamaktan öte bir memnuniyet vermek düşüncesiyle müşteri ve kullanıcı şikayetleriyle hızlı ve etkin bir şekilde ilgilenilmesini sağlamak.

Çalışanları ile İlişkiler

* Farklı kültürlerin hassasiyetlerini de dikkate alarak çalışanlara haysiyetli, saygılı ve adaletli davranmak,
* Çalışanları liyakat ve kapasite durumları dışında ırk, din, yaş, milliyet, cinsiyet ve bunlar gibi diğer kişisel ve sosyal koşullarla ayrıma tabi tutmamak,
* İş ortamında her türlü şiddet, taciz veya suistimali önlemek,
* Oda, sendika ve toplu iş sözleşmelerinden doğan hakları tanımak,
* İşe alım ve işten çıkarmalarda Durmaz Grup ve çalışan hakları arasında denge kurabilecek kriter ve kuralları oluşturmak ve çalışanlara aktarmak,
* Mesleki risklerin önlenmesini en üst düzeye çıkaracak gerekli önlemleri alarak iş sağlığı ve güvenliğini garanti etmek,
* Çalışanların profesyonel gelişim, eğitim ve terfilerini teşvik etmek.

Sivil Toplum ile İlişkiler

* İnsan haklarına ve demokratik kurumlara saygı göstermek ve bu kurumları her fırsatta teşvik etmek,
* Her koşulda şeffaflığı garanti ederek, geçerli mevzuata uygun olarak politik taraflara veya kamu kuruluşlarına katkıda bulunmak,
* Mağdur kişilere duyulan sosyal farkındalık seviyesini geliştirmeye adanmış her kamu kuruluşu, sivil kurum ve organizasyon ile işbirliğinde bulunmak,
* Parasal ya da başka herhangi bir hediye veya komisyonu kabul ve teklif etmeyerek kamu otorite ve kuruluşlarıyla yasal ve saygın ilişkiler sürdürmek,
* Durmaz Grup ile ilgili kişilerin farklı düşünce ve hassasiyetlerine duyulan saygının bir göstergesi olarak, faaliyetlerini sürdüren topluluklar ile politik olarak çatışmadan politik tarafsızlık prensibini sürdürmek.